Lek i Skrellinga-Kanvas-barnehage
Utelek - Lek i barnehagen
Lek-i-Skrellinga

Lek i Skrellinga Kanvas-barnehage

Lek er barns viktigste læringsarena. Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne og utvikler tillit og respekt til seg selv og hva de er i stand til å klare av utfordringer. Det gir barnet en unik mulighet til å prøve ut manglende innsikt og forståelse i en uforpliktende og lite risikofylt sammenheng. Gjennom leken får barna satt ulike oppfatninger, normer og verdier på prøve, og de lærer å ta hensyn til hverandre, prøve ut forskjellige roller og respektere hverandres ønsker.

Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og den har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Vi skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek.  Barna skal få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. (Rammeplan for barnehagen, s 16.)

I tillegg til lekens tema og innhold lærer vi hvordan vi kan være sammen. Det oppstår konflikter av ulike slag som må løses for at leken skal kunne fortsette. Man lærer å forhandle, hvordan man av og til kan få gjennomslag for sitt syn og hvordan man av og til må gi seg for at ikke leken skal stoppe.  Gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne støtter leken.

Mål:

  • Barna skal oppleve at deres lek er viktig gjennom at det er satt av nok tid for leken og at det er lagt til rette for variert lek.
  • Øke barnehagens samlede kompetanse i forhold til barns lek, lekens utviklingsmuligheter og hvordan vi best kan støtte lekens videre utvikling.